Bedrijven

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Typebureau van der Pluijm.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Typebureau van der Pluijm en op alle met Typebureau van der Pluijm aangegane overeenkomsten.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3. Door het gebruik van de diensten van Typebureau van der Pluijm en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Tijdens de aanmelding kunt u de dag/tijd kiezen. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per groep. Is de groep vol dan is plaatsing in deze groep niet mogelijk. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een alternatief. Deze overeenkomst kan door Typebureau van der Pluijm herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Typebureau van der Pluijm de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
2.2. Koper en Typebureau van der Pluijm komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Typebureau van der Pluijm gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Typebureau van der Pluijm garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Typebureau van der Pluijm in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Typebureau van der Pluijm worden gecorrigeerd.
3.4. Eventuele bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Typebureau van der Pluijm

4. Betaling

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling / Telebankieren
4.2. Typebureau van der Pluijm kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3. Voor de cursus moet het inschrijfgeld betaald zijn voor aanvang van de cursus. Het restbedrag kan betaald worden in maandelijkse termijnen, doch alles dient betaald te zijn binnen acht (8) weken na de eerste les van de cursus.
4.4. Alle betalingen moeten betaald zijn voor de aangegeven termijn (conform artikel 4.3.) De Koper is na het verstrijken van deze termijn automatisch in verzuim.
4.5. Ten laste van de Koper komen tevens alle naar redelijkheid gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten met een minimum van €100,– van welke aard dan ook, die Typebureau van der Pluijm moet maken omdat de Koper zijn (betalings-) verplichtingen niet nakomt. Tevens is koper de wettelijk rente verschuldigd vanaf datum van in verzuim zijn.
4.6. In geval van niet tijdige betaling is Typebureau van der Pluijm bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde kosten daaronder begrepen.
4.7 Na bestelling of inschrijving ontheft het niet verschijnen of niet volgen van de cursus cursist niet van betaling van de cursusgelden. Betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

5. Levering en levertijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling afgeleverd. Dat wil zeggen dat Typebureau van der Pluijm zich zoveel mogelijk houdt aan het eigen cursusschema. Typebureau van der Pluijm behoudt zich echter wel het recht voor om een cursus te verplaatsen naar een ander tijdstip, locatie en/of datum indien het minimum aantal van zes (6) cursisten niet gehaald is.

6. Tevredenheidsgarantie

6.1. De Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na inschrijving voor cursus zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen.
6.2. Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Typebureau van der Pluijm binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Typebureau van der Pluijm betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Cursussen: Het cursusmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Typebureau van der Pluijm.
7.2. Het cursusmateriaal heeft cursist in bruikleen. Dit betekent dat het cursusmateriaal aan het einde van de cursus in goede staat weer wordt ingeleverd. Cursist ontvangt het cursusmateriaal in goede staat en ziet er op toe dat cursusmateriaal in dezelfde staat weer wordt ingeleverd. Cursusmateriaal dat beschadigd, niet of niet compleet wordt ingeleverd, wordt na afloop van de cursus in rekening gebracht.
7.3. Lesgever/ster meldt wanneer cursusmateriaal niet of slechts gedeeltelijk werd ingeleverd. Dit kan tot 2 weken na afloop van de cursus. Gedurende deze periode heeft cursist(e) mogelijkheid om alsnog cursusmateriaal in te leveren zonder kosten.
7.4. Het cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Typebureau van der Pluijm.
7.5. Kopiëren op enigerlei wijze is, zonder toestemming van de Typebureau van der Pluijm, strafbaar en zal als zodanig worden behandeld.
7.6. Lesgever/ster heeft de plicht zorg te dragen voor cursusmateriaal dat compleet is en verkeert in een goede staat.
7.7. Cursist en/of ouder/verzorger controleert bij aanvang van de cursus het materiaal. Indien materiaal niet in goede staat verkeert, wordt dit onmiddellijk bij lesgeefster gemeld. Reclamaties achteraf kunnen niet worden gehonoreerd.
7.8. Mondelinge toezeggingen zijn niet van kracht, tenzij schriftelijk door lesgeefster bevestigt.
7.9. Alle kosten, die door misbruik van cursusmateriaal in de nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst aan de lesgeefster veroorzaakt worden, zijn voor rekening van de cursist(e). Hieronder vallen naast alle gerechtelijke kosten ook alle niet gerechtelijke kosten

8. Recht op herexamen.

Bij niet slagen van de leerling, bij voldoende aanwezigheid tijdens de lessen, of bij afwezigheid met een geldige reden, heeft leerling recht op gratis herexamen. Dit in overleg met de leraar(es).

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Voor door Typebureau van der Pluijm geleverde producten geldt uitsluitend de bij het product gevoegde garantie.
9.2. Typebureau van der Pluijm is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Typebureau van der Pluijm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3. Indien Typebureau van der Pluijm om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
-indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Typebureau van der Pluijm of de fabrikant zijn verricht;
-indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
-indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5. Het is mogelijk dat Typebureau van der Pluijm op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Typebureau van der Pluijm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Typebureau van der Pluijm niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

11. Intellectueel eigendom

11.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van het intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Typebureau van der Pluijm, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Typebureau van der Pluijm, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1. Typebureau van der Pluijm is gevestigd aan Lathouwer 29, 5066 GH Moergestel. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Typebureau van der Pluijm op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
13.2. Typebureau van der Pluijm is voor informatie bereikbaar onder nummer 013-5133793. Mocht er niet opgenomen worden, spreek dan het antwoordapparaat in. Mocht u geen gehoor krijgen probeer het dan later nog eens.
13.3. Typebureau van der Pluijm streeft ernaar om op werkdagen de door haar ontvangen e-mails binnen 72 uur te beantwoorden. Dit is echter een streeftijd en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.